“รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีมาก)”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีมาก)”
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2558

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “พลังเก่ากำลังสลายแต่พลังใหม่ไม่กำเนิด: วิกฤติเชิงโครงสร้าง กลุ่มพลังทางสังคมและรัฐไทย ระหว่างปี 2540-2553”
The Old is Dying and the New cannot be born: Organic Crisis, Social Forces and the Thai State, 1997-2010

Dr Watcharabol Award