MOU: ม.นเรศวร-เทศบาลตำบลหาดกรวด

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรกิตถ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรและเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี และนายสุริยา อินจ่าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงทำความร่วมทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลตำบลหาดกรวด ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด ได้บูรณาการการเรียนการสอน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความก้าวหน้าทางการวิจัย วิชาการ และปฏิบัติการสังคม ตามแนวคิดโลกาเทศาภิวัตน์ (Glocalization) ในการพัฒนาสังคมที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาสากลสู่ท้องถิ่น โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด