Naresuan University Model United Nations แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Model United Nations
แบบจำลองสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เส้นทางสายใหม่สู่การเป็นพลเมืองและการศึกษาระดับโลก

แบบจำลองสหประชาชาติ (Model UN) คือ แบบจำลองทางการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความรู้ และเข้าใจในองค์การสหประชาชาติ (UN) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต และประเด็นร่วมสมัยระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทหารเด็ก สงครามกลางเมืองในซีเรีย สงครามยูเครน-รัสเชีย ความยากจน ความไม่เท่าเทียม การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ผู้เข้าร่วม Model UN หรือเรียกอีกอย่างว่า “ผู้แทน (Delegate)” จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ UN และพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย การสวมบทบาทเป็นผู้แทนของ UN และสมาชิกของหน่วยงานระหว่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่ง นับเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่จะได้อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่ผู้นำในระดับโลกต้องเผชิญ รวมถึงการร่างข้อมติ (Resolution) เพื่อตอบสนองต่อปัญหาระดับโลก และทำงานร่วมกับผู้อื่น (Delegate) ที่มีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน Model UN จะช่วยเตรียมพร้อมนิสิตให้มีความเป็นพลเมืองโลกยิ่งขึ้น ผ่านการศึกษาและประสบการณ์ที่มีคุณภาพ เน้นการทำงานร่วมกัน และแก้ไขข้อขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม โดยนิสิตจะได้
1) พัฒนาความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ ปัญหาระดับโลกในปัจจุบันและพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์
2) เสริมสร้างทักษะการทูตและพัฒนาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา ระหว่างประเทศ
3) พัฒนาทักษะการค้นคว้า การพูดในที่สาธารณะ การโต้วาที การเขียน การวิจารณ์ ตลอดจน ความสามารถในการคิด การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
4) พัฒนาการรับรู้ในระดับสากลผ่านประสบการณ์ที่ ได้รับในการสวมบทบาทเป็นผู้แทนจากทั่วโลก