โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี, หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะทำการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams