จารึกจดจำ”วิเชียร อินทะสี”ผ่านเกาหลีศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการจารึกจดจำ”วิเชียร อินทะสี”ผ่านเกาหลีศึกษา ซึ่งเป็นงานเปิดตัวหนังสือและเสวนาวิชาการ เกี่ยวกับหนังสือเรื่อง “เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ มองผ่านประเด็นการรวมประเทศ” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการที่มีต่อนักวิชาการที่สนใจด้านเกาหลีศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นมีผลงานเขียนด้านเกาหลีศึกษาชิ้นสำคัญหลายชิ้นที่มีคุณค่าอันเป็นสิ่งที่จะช่วยปูทางให้กับนักวิชาการรุ่นต่อๆ ไป ได้ศึกษาหาความรู้เพื่อต่อยอดทางวิชาการ ต่อไป โดยจัดการเสวนามีการพูดถึงเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญที่ผู้เขียนได้เก็บรวบรวม ทำการศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงคาดการณ์ แนวโน้มในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น และถ่ายทอดออกมาให้กับผู้อ่านได้รับทราบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายปัญญากร ดีสงบ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด