ยินดีต้อนรับ ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ
ดร. ปิยพรรณ หันนาคินทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก