:: ภาพกิจกรรม :: ประชุมการถ่ายทอดและเชื่อมโยง KPIs/ Datasets แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 กับแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์พงศ์ศิร คงแถวทอง ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล กรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสกาวรัตน์ โชติรัตนศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และนางกมลรัตน์ เฟื่องปรางค์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคคล ร่วมประชุมการถ่ายทอดและเชื่อมโยง KPIs/ Datasets แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566-2570 กับแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน พร้อมร่วมหารือกับตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รวมถึง ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด