ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวข้อโครงการวิจัย
เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการพัฒนา
องค์การรวมกลุ่มชาวนาให้เป็นสถาบัน : กรณีศึกษานโยบายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดพิษณุโลก