:: ภาพกิจกรรม :: โครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 นิทรรศการ Social Development & Entrepreneurship 2024 ในหัวข้อความ “หลาก” และ “หลาย” ของ “มานุษย-”: เรื่องท้าทายของนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
นิทรรศการ Social Development & Entrepreneurship 2024 ในหัวข้อ ความ “หลาก” และ “หลาย” ของ “มานุษย-”: เรื่องท้าทายของนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยมีมีเป้าหมายในการส่งเสริมประสบการณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมในลักษณะของการเป็นนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคมเกิดความเข้าใจความท้าทายในเรื่องความหลากหลายของมนุษย์ ซึ่งเป็นประชากรเป้าหมายของการพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคมและหลักสูตรอื่นๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้ในอนาคต โดยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และเป็นส่วนสำคัญของการประกอบการเพื่อสังคม ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวมักจะต้องเผชิญกับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาโดยนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ประกอบการสังคม จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตให้เกิดทักษะตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พุธิธาดา เดชพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการ Social Development & Entrepreneurship 2024 ในหัวข้อ ความ “หลาก” และ “หลาย” ของ “มานุษย-“:เรื่องท้ทายของนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยบูธตามหัวข้อดังต่อไปนี้

ㆍ นิทรรศการให้ความรู้ในหัวข้อ “นักทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม”
ㆍ นิทรรศการแสดงกิจกรรมของนิสิตในหัวข้อ “เด็กพัฒน์กับการเป็นนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม”
ㆍ นิทรรศการสร้างเสริมประสบการณ์ในหัวข้อ “เพราะความ ‘หลาก’ และ ‘หลาย’ ของมานุษย-(ชน)(คน)(ชาติ)”
ㆍ นิทรรศการแสดงตัวอย่างผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคมที่ได้รับการตีพิมพ์
ㆍแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ㆍ”soft power” กับการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม

รวมถึงกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “มานุษย-” ที่หลากหลาย: เรื่องท้าทายของนักพัฒนา นำเสวนาโดยนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม และนำเสนอภาพยนตร์เด็กพัฒน์ (หนังทำมือ)” : Vlog “ลุยเรื่อง…เฟื่องเมือง @พิษณุโลก” ซึ่งเป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้ง รวมถึงวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดพิษณุโลกที่ไม่ควรพลาด และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมฉายภาพยนตร์ “ภาพยนตร์เด็กพัฒน์ (หนังทำมือ)” : สื่อสะท้อนความท้าายของนักทำกิจกรรมเพื่อสังคม” ในชื่อเรื่อง ร๊ากหลาย (Rakhlay) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่จัดทำขึ้นโดยนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและชาติพันธุ์ รวมถึงกิจกรรมเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ดังกล่าวโดยทีมงานและนักแสดงนำ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
Social Development & Entrepreneurship 2024 EP1
Social Development & Entrepreneurship 2024 EP2