วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

โครงการฝึกอบรมนานาชาติประจำปี หลักสูตร The Integration of Sufficiency Economy for Empowerment on Mobilizing Sustainable Development ในหัวข้อ Sufficiency Economy in Community Empowerment

ณ ห้องประชุม 211 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร และดูงานภาคสนาม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี