จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคาของคณะสังคมศาสตร์

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

table-Library2560