รายละเอียดการนำเสนอผลงาน โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน  2560

ช่วงบ่าย  (เวลา 13.30 – 15.30 น.)

ห้องที่ 1  CLMVT : ข้ามแดน  เครือข่าย  และย้ายถิ่นห้องสัมมนาเอกาทศรถ 205
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้นำเสนอ (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 รัฐภายใต้บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รัฐชาติ  นันทแกล้ว – รศ.ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์- ดร.วณิชชา  ณรงค์ชัย
2 พัฒนาการทางการค้าชายแดนในพื้นที่ตลาดชายแดน จุดผ่อนปรนบ้านหนองมน จังหวัดหนองคาย สุดารัตน์  ศรีอุบล
3 การย้ายถิ่นของพ่อแม่กับพฤติกรรมของลูกในถิ่นต้นทาง  อับดุลอาซิส  ประสิทธิหิมะ
ห้องที่ 2  การดิ้นร้องของผู้มีสถานะรองห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 แรงงานข้ามชาติ กับ การทำให้เป็น สัตว์-เศรษฐกิจ”ภายในภาวะการถูกกดทับ : กรณีศึกษาแรงงาน  ข้ามชาติในประเทศไทย กมเลศ  โพธิกนิษฐ – อ.นันทวัฒน์  ฉัตรอุทัย- ผศ.ดร.อัจฉริยา  ชูวงศ์เลิศ
2 ก้าวไปให้พ้นมากกว่าการเป็นแรงงานต่างด้าว ขวัญตา  เสกทวีลาภ
3 คนกวาดถนน : คนเล็กในเมืองใหญ่ ปกรฒ์   เชื้อแก้วจิญดา
4 สถานะขององค์ความรู้เรื่องเพศนอกขนบในฐานะกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นรองในสังคม เอกชัย  แสงโสดา
ห้องที่ 3  พระ-พุทธ-เจ้า  ผี  และวิถีชาติพันธุ์ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 เรื่องเล่าในโลกของคนเลี้ยงผีกุมาร กฤษฎา  เมฆอากาศ – ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง- อ.ณัฐฐพงษ์  สกุลเลี่ยว
2 การธำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร พิมพ์พร  ภูครองเพชร
3 ตำนานปรัมปรา ความสำคัญกับกลุ่มชาติ   พันธุ์เยอ อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ภัคพล  บุญเหลือง
4 การศึกษาอัตลักษณ์เรือนพื้นถิ่นในบริบทสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สุริยัณห์  ขำแจ้ง
ห้องที่ 4  เรือนร่าง  อำนาจ  และการครอบงำ  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 เลิกอ้วน! : ว่าด้วยการพิจารณาเรือนร่างและสังคมผ่านเรื่องเล่า    ของคนเปลี่ยนร่าง รัชพล  แย้มกลีบ – ดร.พัชรินทร์  ลาภานันท์- ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม
2 เสียง สัมผัส กลิ่น มโนภาพ : ผัสสะในโลก ของคนตาบอด สรัญญา  เตรัตน์
3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการได้รับความรุนแรงทาง      ด้านร่างกาย ของสตรีในจังหวัดพิษณุโลก สุขพัชรมณี  กันแต่ง
ห้องที่ 5  ใบหู  จิตเวช  ฝ่ามือและการเมือง  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ป่วยจิตเวช ชนกนันทน์ นันตะวัน – อ.ปวินี  ไพรทอง- ดร.กันตพัฒน์   อนุศักดิ์เสถียร
2 การพัฒนาชุดอุปกรณ์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยลายพิมพ์ฝ่ามือ ณัฐธิดา  สุริโย
3 การสร้างมาตรฐานการถ่ายภาพบุคคลเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยใบหู ปัทชา ศึกษากิจ
ห้องที่ 6  ท่องเที่ยว  ปอด  ป่า  เหลือศูนย์  และมูลสัตว์  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 206
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 การศึกษาต้นแบบของคณะกรรมการภาคประชาสังคม  ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกรณีศึกษา โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 กมลพรรณ   ศุภศิริสันต์ – ผศ.ดร.กวินธร  เสถียร- ผศ.ดร.มนตรี   กรรพุมมาลย์
2 ของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste): แนวคิดและหลักการสู่สังคมปลอดขยะ ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
3 การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนกับการกระจายอำนาจในการจัดการป่าไม้-ที่ดิน  ในพื้นที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โอฬาร  อ่องฬะ
ห้องที่ 7  เงินทองของมายา  ข้าวปลาเป็นของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0   ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 207
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกแพทย์เข้าทำงานในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ขณิชา  บำรุงชีพ – ผศ.ดร.รัดเกล้า   เปรมประสิทธิ์- ดร.ดาริน  คงสัจวิวัฒน์
2 “ชีวาณูสงเคราะห์”: ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพใต้ร่มพระบารมี  ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปกรณ์  คงสวัสดิ์
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตคู่ของผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา จังหวัด พิษณุโลก อรพรรณ  ครุธพาหะ

วันศุกร์ที่  30  มิถุนายน  2560

ช่วงเช้า  (เวลา 10.30 – 12.30 น.)

ห้องที่ 1  CLMVT : ข้ามแดน  เครือข่าย  และย้ายถิ่นห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งกับปฏิบัติการทางสังคมของชุมชน  กรณี ชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา(บริเวณช่องสายตะกู บุรีรัมย์) จตุพร ดอนโสม – ผศ.ดร.ยุกติ   มุกดาวิจิตร- อ.ผานิตดา   ไสยรส
2 การสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดนครพนม ณัฐวรรธ  อุไรอำไพ
3 ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครอบครัวสองฝั่งโขงในชุมชนชายแดนไทยและลาว พลวิเชียร ภูกองไชย
4 พัฒนาการของการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมในจังหวัดหนองคาย ลักษิกา เงาะเศษ
ห้องที่ 2  การดิ้นร้องของผู้มีสถานะรองห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 นักเคลื่อนไหวไร้สังกัด กับ กระบวนการประกอบสร้าง “subject” กรณีศึกษา กลุ่ม “แสวงหาความชอบธรรม” กรรณิกา  วงสีสา – ผศ.ดร.กีรติพร  จูตะวิริยะ- ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี
2 ผู้หญิงในสนามบอล : ชุมชนของแฟนบอลหญิงและพริตตี้สาวสโมสร ปลายฟ้า  นามไพร
3 ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ สิริวิมล  พยัฆษี
4 ความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานลาว สุวิมล  คำน้อย
ห้องที่ 3  พระ-พุทธ-เจ้า  ผี  และวิถีชาติพันธุ์  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท กาฤทธ์ ปัญจสุนทร – ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา- ดร.กานต์   บุนยะกาญจน
2 บทบาทหน้าที่ทางวัฒนธรรมของผีและการต่อต้านโดยการใช้ผีในภาพยนตร์เรื่อง ตะเคียน (2547) ธนวัฒน์ ปัญญานันท์
3 เรื่องเล่าพระร่วงตำบลสารจิตร – พระร่วงตำบลนครชุม : การศึกษาเปรียบเทียบ มณรดา  ศิลปบรรเลง
ห้องที่ 4  ใบหู  จิตเวช  ฝ่ามือและการเมือง  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารสตรี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ กัลยาพร  กันอิน – รศ.ดร.พรอัมรินทร์  พรหมเกิด- ดร.จักรี  ไชยพินิจ
2 อิทธิพลของบรรษัทข้ามชาติต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย : กรณีศึกษา กระแสการย้ายฐานการผลิตของโตโยต้ากับการกำหนดนโยบายรถคันแรก สันทราย วงษ์สุวรรณ
3 การเมืองของอุดมการณ์ในกลุ่มยุวชนไทย สุพัตรา  ปัญญา
4 กฎหมายโบราณอีสาน : สถานภาพองค์ความรู้และข้อคิดเห็นบางประการ นิติลักษณ์ แก้วจันดี
ห้องที่ 5  ท่องเที่ยว  ปอด  ป่า  เหลือศูนย์  และมูลสัตว์    ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 205
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ปอดกรุงเทพกำลังหายไป ชลาทิพย์  ไชยสาลี – ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร- อ.ธนพงษ์  บุญญะฤทธิ์
2 อาสาสมัคร-นักท่องเที่ยว” ชีวิตที่เคลื่อนย้าย กับ Lifestyle Mobilities กรณีศึกษา: อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ธนชัย วรอาจ
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ของประชาชนในตำบลป่าแฝก  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย อันธิกา  เพชรี
ห้องที่ 6  เงินทองของมายา  ข้าวปลาเป็นของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0   ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 206
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 “หัวคะแนน” บทความใหม่ของ “ผู้นำชุมชน” ภายใต้ความจำเป็นในทศวรรษ 2510 ธีรญา  ชาวนา – ดร.ศิวาภรณ์  ไชยเจริญ- ดร.รักชนก  ชำนาญมาก
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อการดำรงอยู่ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคเหนือตอนบน สุวิชาญ  ทุนอินทร์
3 ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อรวรรณ  ฌานศรี
ห้องที่ 7  App and ออม      ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 207
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับ-ส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชัน Airpay ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรีรัก ประภากรเกียรติ – ผศ.ดร.พุดตาน  พันธุเณร
2 หวังรวย: ความปรารถนาและตัวตนของการเป็นผู้ประกอบการในระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ พรทิพา  แปงเพ็ชร
3 การออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินของครัวเรือนไทยภายใต้ความไม่แน่นอนทางด้านรายได้ แสงสุรีย์ เสมอใจ

ช่วงบ่าย  (เวลา 13.30 – 15.30 น.)

ห้องที่ 1  การดิ้นร้องของผู้มีสถานะรอง  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ประวัติศาสตร์การเข้าสู่วงการฟุตบอลของคนชั้นล่างในสังคมไทย พงศกร  สงวนศักดิ์ – ดร.ฐานิดา  บุญวรรโณ- อ.ชนิดา  เผือกสม
2 กักขังไว้ชั่วกาลนาน : สัมผัสต่อเวลาของผู้ป่วยอัมพาต พีรพัฒน์  มีความสุข
3 การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคมในสังคมชนบทสมัยใหม่ของประเทศไทย ประภาพร สุปัญญา
4 อำนาจของคนตาบอดในสังคมไทย สุภรธรรม  มงคลสวัสดิ์
ห้องที่ 2  พระ-พุทธ-เจ้า  ผี  และวิถีชาติพันธุ์  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 “รูปที่มีทุกบ้าน”: พระบรมฉายาลักษณ์กับวัฒนธรรมสายตาไทย พนธกร  วรภมร – ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล- ดร.อุดมพร  ธีระวิริยะกุล
2 ดูคาติ  ในฐานะวัฒนธรรมทางวัตถุ ภูมิเกียรติยศ  เทศนา
3 แมจิคกับการปะทะประสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในปฏิบัติการของร่างทรง อลงกรณ์  จิตนุกูล
ห้องที่ 3  เงินทองของมายา  ข้าวปลาเป็นของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0     ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 207
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 สวนพริก : เกษตรกรบนพื้นที่สูงใต้ระบบทุน เรวดี เจริญยิ่ง – ดร.นิสาพร  วัฒนศัพท์
2 พัฒนาการของระบบทุนนิยมภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาในจังหวัดขอนแก่น สิทธิวัฒน์  นาโสก
3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลกระทบทางด้านสังคมต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อาริยา  ทรัพย์ศิริ
ห้องที่ 4  เรียกพี่ได้ไหม?  อาวุโส OK!      ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 การรับรู้คุณภาพบริการและองค์ประกอบของการบริการในโรงแรมของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ รินรดา  วรรณี – ดร.นัฐพร โอภาสานนท์- อ.กุลธิดา  ศรีวิเชียร
2 ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมืองในสภาพแวดล้อมของเมืองปลายทาง อิทธิพงษ์  ทองศรีเกตุ
3 สถานการณ์ธุรกิจรับจ้างดูแลผู้สูงวัยในประเทศไทย อุษา  เฮงทรัพย์
ห้องที่ 5  สังคมวิทยาแกงโฮะ  ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 211
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ผลของการดื่มน้ำสกัดจากใบรางจืดต่อการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ กฤษติยากรณ์ แก้วกิริยา – ดร.พิชญาภา   สิริเดชกุล
2 การศึกษากลวิธีการแปลประธานที่ไม่มีความหมาย “It” ในเอกสารธุรกิจ ราตรี ชูมณี – อ.พิชชาพร  ดอกไม้
3 การพัฒนากฤตกรรมการพูดของนักเรียนไทยด้วยการปรับแก้ที่เน้นรูป พรธิดา  ชูพลู
4 Effects of the use of reading logs on reading comprehension of Mattayomsuksa 5 studentsin Trang อูมัยซี รักษ์อาณา
ห้องที่ 6  App and ออม   ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 206
ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้เขียน (นักศึกษา) ผู้นำถก
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อโซลาร์พาวเวอร์แบงค์ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน จังหวัดปทุมธานี ณฐพล  ธำรงอาจริยกุล – ดร.พิษนุ   อภิสมาจารโยธิน
2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาชาปองผ่านเฟซบุ๊ก สินีนาถ บุญชู
3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Line Man ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โสรญา จันทร์รักษา