แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953

แนะนำหนังสือใหม่
“เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ.1864-1953 การรุกรานจากต่างชาติ
การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี”
โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม