ขอแสดงความยินดีกับ ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ในโอกาสได้รับ “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)”
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2562
โครงการวิจัยเรื่อง
Health Literacy, City, and the State: Challenging Network Governance
and Urban Politics in Thailand