ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library”

โครงการคนบ้า เสวนา กาแฟ หนังสือ ครั้งที่ 5 ตอน “ขวัญใจ Library” ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัล The Reader Awards

1. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

  • นางสาวชาริณีย์ มุทขอนแก่น สังกัดคณะสังคมศาสตร์

2. ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  • นายทศพล ชิ้นจอหอ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

3. ประเภทบุคลากร

  • นางเรณุกา หนูสอน สังกัดคณะสังคมศาสตร์

4. ประเภทอาจารย์

  • ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รางวัล แฟนพันธุ์แท้ Library

1. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

  • นายวุฒิชัย สุดชาวนา   สังกัดคณะสังคมศาสตร์

2. ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  • นายสถาปนา เชิงจอหอ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

3. ประเภทบุคลากร

  • นายกำพล กิ้กสันเทีย สังกัดคณะสังคมศาสตร์

4. ประเภทอาจารย์

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์

————————————–

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องอ่านหนังสือ คณะสังคมศาสตร์
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

————————————–

เอกสารที่ต้องเตรียม >>>สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

เอกสารแนบท้ายประกาศ