:: ONLINE SEMINAR ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หัวข้อ “Crisis Governance, Chinese Style: Distinctive Features of China’s Response to the COVID-19 Pandemic” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 สาเหตุของการแพร่ระบาด รูปแบบการบริหารจัดการในการควบคุมการระบาดจากภาครัฐ ผลกระทบต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของประชาชนให้สามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และควบคุมให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด ซึ่งมีผู้นำการเสวนา ดังนี้ Speaker: Dr.Alex Jingwei He, Associate Head and Associate Professor , Department of Asian and Policy Studies, The Education University of Hong Kong Moderators: Asst. Prof. Dr. Isabella Ng (APS, EdUHK) and Dr. Atit Pongpanit (NU) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปรเทศไทยโดยจัดขึ้นเมือวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

[[[CLICK]]]