เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”
————————————————————-
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จำนวนรับสมัคร
จำนวน 135 อัตรา

ค่าตอบแทน
3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2563) เดือนละ 9,000 บาท

พื้นที่จ้างงาน
9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ (รับจังหวัดละไม่เกิน 15 คน)

วันรับสมัคร
วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติ
1.บัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
2.บัณฑิตที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์
3.ไม่เป็นผู้ที่มีงานทำในระหว่างสัญญาจ้าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิต่างๆ จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
5.เป็นผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

สมัครออนไลน์ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์, นายพชร การะเกตุ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961911 โทรสาร 055-961900
E-mail: sirapat1911@gmail.com, phasharak@gmail.com