แจ้งนิสิตชั้นปี 1 กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการเข้าชั้นเรียน

[[[[[ สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ]]]]]
————————————————–
แจ้งนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้นปีที่ 1 ทุกภาควิชา ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการเข้าชั้นเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

ภาควิชาจิตวิทยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
ภาควิชาสังคมวิทยาฯ

นิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแบบสำรวจ “ความต้องการเข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน” สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียนได้ตามตารางเรียนที่ปรากฏในระบบ REG ได้ ตั้งแต่ 22 มิ.ย.63 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นิสิตต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตนตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่นิสิตไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่ต้องการเข้าเรียน เพิ่มเติม ให้นิสิตติดต่อแจ้งชื่อกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยตรง และหากนิสิต คนใดที่แจ้งชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ประสงค์เข้าเรียนออนไลน์ ในชั้นเรียนขอให้แจ้งกับอาจารย์ผู้สอนทราบเช่นเดียวกัน

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563