ตรวจสอบรายชื่อ/สิทธิ์การเข้าชั้นเรียน

[[[[[ สำหรับนิสิตชั้นปี 2-4 ]]]]]
——————————————————
แจ้งนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้นปีที่ 2 – 4 แต่ละภาควิชา สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ/สิทธิ์การเข้าชั้นเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

ภาควิชาจิตวิทยา
ชั้นปี 2      ชั้นปี 3     ชั้นปี 4

ภาควิชาประวัติศาสตร์
ชั้นปี 2      ชั้นปี 3

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ
ชั้นปี 2      ชั้นปี 3

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ
ชั้นปี 2      ชั้นปี 3      ชั้นปี 4

นิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแบบสำรวจ “ความต้องการเข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน” สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียนได้ตามตารางเรียนที่ปรากฏในระบบ REG ได้ ตั้งแต่ 22 มิ.ย.63 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นิสิตต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตนตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่นิสิตไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่ต้องการเข้าเรียนเพิ่มเติม
ให้นิสิตติดต่อแจ้งชื่อกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยตรง และหากนิสิตคนใดที่แจ้งชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ประสงค์เข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน ขอให้แจ้งกับอาจารย์ผู้สอนทราบเช่นเดียวกัน