“Slow life Smile life : วิถีชีวิตแห่งรอยยิ้ม” วิถีชีวิตแนวใหม่ที่คน Gen ไหนก็สุขได้

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Slow life Smile life : วิถีชีวิตแห่งรอยยิ้ม” วิถีชีวิตแนวใหม่ที่คน Gen ไหนก็สุขได้ มาร่วมสร้างรอยยิ้ม และความสุขด้วยกันในงานนะคะ ++++สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์นี้เท่านั้นนะค่ะ ช้าหมดอดนะ เรารับเพียง 48 ที่นั่งเท่านั้น++++ ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ลิงก์นี้เลยคะ https://docs.google.com/…/1MQfxJ0t0u-SyF6n3MXXYGsh…/viewform

โครงการทำบุญครบรอบ 12 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ทำบุญคณะสังคมศาสตร์”  พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ

กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558

ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2558 สามารถตรวจสอบกำหนดการ รายชื่อ ลำดับการเเข้ารับ และรายละเอียดอื่นๆ ในการเข้ารับได้ที่นี่นะครับ http://www.sa.nu.ac.th/degree.php

แสดงความยินกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

  วันนี้ (5 ตุลาคม 2558) เวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

เสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน เสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2 เปิดตัวหนังสือ “ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” และ “พิศ’โลก เมื่อแรกเที่ยว: พัฒนาการการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุุโลก” วิทยากรโดย อาจารย์ธนพงษ์ บุญญะฤทธิ์ (นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข (คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล (คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร) ดำเนินรายการโดย ดร.วัชรพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-12.000 Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการสอบคักเลือก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ เอกสารแนบ

ความร่วมมือทางวืชาการ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาบุคลากร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้กับนิสิตสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาสังคม จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานรวมถึงด้านวิชาการต่างๆ โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนในการลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ สถาปนศิริ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการตรวจประเมิน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินจากคณะะกรรมการอยู่ที่ 4.26 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี

งานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์จัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร ภาควิชาจิตวิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ภาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงความดีงามและน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ที่ได้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสวนหย่อมคณะสังคมศาสตร์  

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558

วันนี้ (18 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 14 สถาบัน ในเครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 โดยมีคณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ