ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ ในโอกาสได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566” ตอน ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566” ตอน ประทีปศรัทธา เล่ารอยกาล ผ่านสายน้ำ ...
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “สังคมโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Glocal Society for Sustainable Development)” วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 ...
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society” “พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม UN Global Compact Network Thailand Forum (GCNT Forum) 2566 “Partnership for Human Capital ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH