Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

Faculty of Social Sciences :: Naresuan University

More information on Facebook Page Get Started

HOME OF SOCIAL INNOVATION

We're Social Sciences-We're Family.

JSSNU

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Featured Image

INNOVATION

นวัตกรรมทางสังคม

Featured Image

SOCSCI CHANNEL

watch us

Featured Image

GS2M

Get SOCIAL in 2 minutes!

Featured Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขา บริการวิชาการแก่สังคม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

slide

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ กำหนดวันเสนอชื่อหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ฯ จากเดิม  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.  เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ในการเสนอชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อได้คนละไม่เกิน 1 รายชื่อ กรณีผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องไปปฏิบัติราชการประจำภายนอกมหาวิทยาลัย หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือไม่สามารถไปใช้สิทธิเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561  […]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร”

หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หลักสูตรนำผลประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และมีเป้าหมายให้ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณภาพ TOR (Thai Qualificatoons Register) จาก สกอ. ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-304 และ 2-305 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร”

ขอเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร” วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องปราบไตรจักร 2-304 วิทยากรกลุ่ม โดย รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย “การผลิตบัณฑิตให้มีงานทำตรงกับสายงาน และมีภาวการณ์มีงานทำสูง” โดย หลักสูตรัฐศาสตร์บัณฑิต “การรับนิสิตให้ตรงตามหลักสูตร” โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ “การพัฒนานิสิต โดยใช้ Social Lab” โดยหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม “การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิต” โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ห้องปราบไตรจักร 2-305 วิทยากรกลุ่ม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย “การพัฒนานิสิตในการนำเสนอผลงานต่างประเทศ” […]

หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Hubei University of Technology

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้หารือกับทาง Hubei University of Technology ได้แนวทางในการร่วมมือในอนาคต ดังนี้ 1) การแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกัน 2) การพัฒนาหลักสูตรอบรมทางวิชาการ และด้านพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาโท ระหว่างสองสถาบัน โดยใช้ Adult learning Model และ Partnership Collaboration ซึ่งความร่วมมือในด้านนี้มาจากหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม และสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมมือกับหลักสูตร  MPA และ MBA ของ Hubei University of Technology

เสวนาสำนักทฤษฎีและปฏิบัติการทางสังคม (The School of Social Theory and Praxis : SSTP) ครั้งที่ 10

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานเสวนาสำนักทฤษฎีและปฏิบัติการทางสังคม (The School of Social Theory and Praxis : SSTP) ครั้งที่ 10 ร่วมเสวนาหัวข้อ Philosophy of Artificial Intelligence: Can a Machine Become Conscious? ปรัชญาแห่งปัญญาประดิษฐ์: จักรกลจะมีจิตสำนึกได้หรือไม่ โดย ดร.ปิยบุตร สุเมตติกุล ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ To Be or Not to Be,That is the (Social) Recognition จะเป็นหรือไม่เป็น: ว่าด้วยการยอมรับ (ทางสังคม) โดย อาจารย์ปอ บุญพรประเสริฐ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

Presentation 2018

ต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยวีดิทัศน์แนะนำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวอร์ชั่นชีคๆ แนวๆ กันครับ https://www.youtube.com/watch?v=CDC6KJAtp1s&t=1s

Free Download : Faculty of Social Sciences Calendar 2018

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ภาพปฏิทินคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 (ประจำเดือน มกราคม 2561) และจะทำการเปิดให้ดาวน์โหลดเป็นประจำทุกเดือน (ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน) – สามารถใช้เป็น Desktop Wallpaper – ขนาดไฟล์ภาพ 1920×1080 พิกเซล ภาพปกปฏิทินคณะสังคมศาสตร์ https://www.picz.in.th/image/09HbKE ปฏิทินเดือนมกราคม https://www.picz.in.th/image/09HOWv ปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์ https://www.picz.in.th/image/0e11zv

มหาวิทยาลัยนเรศวรตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้มีมาตรฐานสากล โดยพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

“เราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่เน้นการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ โดยเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้”     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยการขับเคลื่อนของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เล็งเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ และนโยบาย Thailand 4.0 จึงมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยและมีความเป็นสากล โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ MA/PhD in Social and Sustainable Development (SSD) ที่เป็นหลักสูตรแบบ Joint-Degree ร่วมกับ Newcastle University ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบหมายให้คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมในโครงการ “UK-Thailand Transnational Education (TNE) Development Project Year 2: Gearing towards Thailand 4.0 and Sustainable […]