Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

Faculty of Social Sciences :: Naresuan University

More information on Facebook Page Get Started

HOME OF SOCIAL INNOVATION

We're Social Sciences-We're Family.

JSSNU

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Featured Image

INNOVATION

นวัตกรรมทางสังคม

Featured Image

SOCSCI CHANNEL

watch us

Featured Image

GS2M

Get SOCIAL in 2 minutes!

Featured Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่1/2561

ขอให้นิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่1/2561 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th ตั้วแต่บัดนี้-วันที่ 9 ธ.ค. 61

VISION

วิสัยทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ ต้องเป็นแหล่งบ่มเพาะและผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชน และสถาบันวิเคราะห์นโยบายในภูมิภาคและนานาชาติ ในการเสนอทางเลือกเชิงนโยบายและข้อมูลเชิงลึก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความร่วมมือของท้องถิ่น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในมิติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ทรัพยกรธรรมชาติ และทรัพยกรทางกายภาพ  

Social Sciences for a “Glocal Society” : Fostering Locale and Forwarding Globality for a Sustainable Society.

Social Sciences for a “Glocal Society” : Fostering Locale and Forwarding Globality for a Sustainable Society.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับวิทยากรจาก Newcastle University

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, หัวหน้าภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ร่วมต้อนรับ Professor Robin Humphery, Dr.Adam Potts และ Ms.Rosalind Beaumont จาก Newcastle University ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรข้ามชาติแบบ Double Degree ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University หลักสูตร MA/PhD (Sustainability Studies) + PG Certificate in Social Research Medthods (Blended […]

9 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ตอน 9 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม   บรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม” โดยคุณพรพิมล วรดิลก ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา   เสวนาหัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   วันพฤหัวบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร    

ขอเชิญท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรข้ามชาติแบบ Double Degree ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University

ขอเชิญท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรข้ามชาติแบบ Double Degree ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University หลักสูตร MA/PhD (Sustainability Studies) + PG Certificate in Social Research Medthods (Blended Learning) วิทยากรโดย Professor Robin Humphery Dr.Adam Potts Ms.Rosalind Beaumont รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการโดย ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรข้ามชาติ (Partnership […]

โครงการผู้บริหารพบประชาคมสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารพบประชาคมสังคมศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร