| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
สุขสันต์วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2567
สุขสันต์วันสงกรานต์13-15 เมษายน 2567 สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติสำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติสำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม รอบที่ 3 "นางสาวอรนุช เนาวเกตุ" กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)ประกาศรายชื่อ ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH