Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

ข้อมูลเรื่องการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >> ดูข้อมูล

Social Sciences for a "Glocal Society"

:Fostering Locale and Fowarding Globality for a Sustainable Society.

JSSNU

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Featured Image

SOCSCI CHANNEL

watch us

Featured Image

GS2M

Get SOCIAL in 2 minutes!

Featured Image

INNOVATION

นวัตกรรมทางสังคม

Featured Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

Postgraduate Certificate in Social Science Research Methods (Distance Learning)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Postgraduate Certificate in Social Science Research Methods (Distance Learning) โดย Professor Robin Humphrey, National Teaching Fellow 2011 Director of Postgraduate Research Training, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University, UK ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ From Theory to Practice: Active […]

“การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ”

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 ร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ” นำสัมมนาโดย ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————— ลงทะเบียน ———————————— ออกแบบโดย นางสาวสุพรรษา โพธิ์ไคย (นิสิตฝึกประสบการณ์) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00น. และ เวลา 13.00-16.00 น. จำนวนรับต่อหลักสูตร 60 คนขึ้นไป (เงื่อนไขการเปิดสอนเป็นไปตามที่ภาควิชากำหนด) ————————————- รายละเอียดเพิ่มเติม 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด 2. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพภาคที่ […]

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประกวดผลงาน/ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน/ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทที่ 6: นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ห้อง QS 2208 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. รางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ/ผลงาน : โครงการสื่อสัมผัสเพื่อน้อง ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา : นางสาววิมลสิริ เทพแก้ว และ นางสาวอภิญญา แสงรอด หลักสูตร/คณะ/สถาบัน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ชื่อสถานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา […]

โครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 4 ตอน “เฮง ดี หลากสี เงียบเป็นต่อ”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 4 ตอน “เฮง ดี หลากสี เงียบเป็นต่อ” วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ————————–————— ร่วมเสวนาโดย เวลา 13.00 – 14.00 น. 1. อาจารย์เพชรี บุญศิริยะ จากหนังสือเรื่อง หนังสือเรื่อง “ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย” ผู้แต่ง Robert Sutton; ผู้แปล ไอริสา ชั้นศิริ 2. คุณกำพล กิ้กสันเทีย จากหนังสือเรื่อง “จงทิ้งสิ่งที่ดี เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด (ESSENTIALISM)” […]

“สังคมฯ สงกรานต์พหุวัฒนธรรม”

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ “สังคมฯ สงกรานต์พหุวัฒนธรรม” วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ————————–———————— 09.00-12.00 น. – การแสดงวัฒนธรรมโดยนิสิตต่างชาติและกลุ่มเพื่อนชาวดอย – การแสดงนางสงกรานต์ – พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ คณาจารย์อาวุโส และคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ – การแสดงจากกลุ่มโอตะ พิษณุโลก (รอบ 1) ————————–———————— 13.00-16.00 น. – การเสวนา กาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ตอน “เฮง ดี หลากสี เงียบเป็นต่อ” – การบรรยายพิเศษ “ประเพณีสงกรานต์ ณ เมียนมาร์” โดย […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และ Mr. Lê Văn Tôn

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Mr. Lê Văn Tôn นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจนอกระบบในเครือข่ายทางสังคมข้ามชาติของแรงงานชาวเวียดนามในประเทศไทย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ

“ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ต่อความสัมพันธ์สเปนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคอาณานิคม”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังบรรยายโครงการบรรยายพิเศษระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ต่อความสัมพันธ์สเปนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคอาณานิคม” โดย อาจารย์วสิน ทับวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-311 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร