ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 63
On-site attendees, please “Register here!!!” SOCSCI@NU-Thailand is inviting you to Naresuan Toastmasters Club’s 63rd meeting Theme: “Time Travel” Time: Thursday ...
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Southeast Asian Studies (Scopus Q1) ชื่อบทความ: The origins of scientific Buddhism in nineteenth-century Thai intellectual thought
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Southeast Asian Studies (Scopus Q1) ชื่อบทความ: The origins of scientific ...
ขอแสดงความยินดีกับ นางปภดา ยศฉิมพลี และนางสาวโชติกา ลาวิณห์ ในโอกาสผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ขอแสดงความยินดีกับ นางปภดา ยศฉิมพลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ และ นางสาวโชติกา ลาวิณห์ นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH