ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
Multiculturalism and Democracy in Deep South, Thailand through Screen: Manta Ray
Multiculturalism and Democracy in Deep South, Thailand through Screen: Manta Ray Date: Thursday 3rd December 2020 Time: 9.00 AM- 3.30 ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ในโอกาสได้รับรางวัล รางวัลระดับดี (สาขาสังคมวิทยา)
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล รางวัลระดับดี (สาขาสังคมวิทยา) จากการเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลงานวิจัยเรื่อง “การต่อรองกับความแตกต่าง: พลวัตของการเมืองเชิงวัฒนธรรม ของคนไทในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม” ...
Read More
โครงการเสวนา: เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เรื่อง กระเบนราหู (MANTA RAY)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการเสวนา: เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ เรื่อง กระเบนราหู (MANTA RAY)ร่วมเสวนาโดย – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง (Online) ผู้กำกับภาพยนตร์ กระเบนราหู (รอการยืนยัน) – ก้อง ฤทธ์ดี (Online) ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH