| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
วันนี้ (6 กันยายน 2560) เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านวารสารของคณะสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ ...
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพภาคที่ 3
วันนี้ (6 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับกองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในกองทัพบก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ ...
พิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เราจะก้าวตามรอยพ่อ”
วันนี้ (1 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนและตัวแทนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "เราจะก้าวตามรอยพ่อ" โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH