| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เราจะก้าวตามรอยพ่อ”
๑. รางวัลการประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ป. ๑ – ๓ รางวัลที่ ๑ เด็กหญิงอิสรีย์ญา  แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ๑,๐๐๐  บาทพร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ ๒ เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง   ...
“ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโท ดร.บันดาล บัวแดง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร” ประจำปี 2560 ...
รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 จากนายนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH