ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Southeast Asian Studies (Scopus Q1) ชื่อบทความ: The origins of scientific Buddhism in nineteenth-century Thai intellectual thought

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Southeast Asian Studies (Scopus Q1) ชื่อบทความ: The origins of scientific Buddhism in nineteenth-century Thai intellectual thought

ขอแสดงความยินดีกับ นางปภดา ยศฉิมพลี และนางสาวโชติกา ลาวิณห์ ในโอกาสผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางปภดา ยศฉิมพลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ และ นางสาวโชติกา ลาวิณห์ นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2/2566 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคณะ เพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคณะ เพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับตัวแทนจากคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

ผู้บริหารและคณะ เยี่ยมชมบริษัทผลิตกระจก Mulia Industrindo Glass Company เพื่อเรียนรู้กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อสังคม (CSR program on waste-bank empowerment) และ เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขวดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, นางนพมาศ อ่ำอำไพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และ นายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เยี่ยมชมบริษัทผลิตกระจก Mulia Industrindo Glass Company เพื่อเรียนรู้กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อสังคม (CSR program on waste-bank empowerment) และ เยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขวดแก้ว ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ Bintang Raharja Glass- Waste Read more

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “ASEAN in 2023 – Center of Growth or Stalled by the Myanmar Crisis?” ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ President University Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, นางนพมาศ อ่ำอำไพ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และนายสิรภัทร เรืองวิริยะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง “ASEAN in 2023 – Center of Growth or Stalled by the Myanmar Crisis?” ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ President University Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ Read more

:: ภาพกิจกรรม :: Welcome Prof. Dr. Koji Makino

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Koji Makino จาก University of Shiga Prefecture ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษากับนางสาวอรอุมา จีระกมล นิสิตผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จากผลงาน : กิมจิ@บ้านร่องกล้า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการแปรรูปผักกาดขาว (อีลุ้ย) เป็นกิมจิ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารออมสิน ภาค 7 เข้าร่วมการแข่งขันรอบ Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ในระดับประเทศต่อไป สมาชิกทีม “SD ยุวพัฒน์@NU” นางสาวชุติกาญจน์ เศวตรุ่งเรือง นางสาวธัญชนก ฤทธิ์มณี นางสาวสุภณิชา แย้มสรวล นางสาวทัณฑิมา Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 จากผลงาน : กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ่อเกลือพันปี การพัฒนากลุ่มโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชนบ่อเกลือพันปี ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สมาชิกทีม “PolSci Connect” นายชัยธวัฒน์ เอกปัชชา นางสาวพรกนก คำนาค นางสาวเบญญาภา พลาพล นายปองภพ นพนภาพร นางสาวกุลปริยา ริ้วทอง นายธารวิมล คำกว้าง นางสาวภณพร ปันอิ่น นายธีระศกัดิ์ พ่วงโพธิ์ นางสาวณัฐพร บุกล่า อาจารย์ที่ปรึกษา Read more

:: ภาพกิจกรรม :: นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้กว่า 10 สถาบันจากทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชานุเคราะห์ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาพกิจกรรมทั้งหมด

:: ทุนการศึกษา :: รับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

รับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (สมัครได้เฉพาะนิสิต ป.เอก สาขาวิชาพัฒนาสังคมเท่านั้น) รายละเอียดของทุนการศึกษา https://shorturl.at/hmnS1 ใบสมัคร https://shorturl.at/ijoWY รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0-5596-1962 (ในวันและเวลาราชการ)