“International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019″

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “International Postgraduate Roundtable and Research Forum cum Summer School 2019” ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562​ ณ The Education University of Hong Kong, Hong Kong และร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมวินเซอร์สุขุมวิท กรุงเทพฯ​ ในวันที่​ Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร” โดย คุณวิรัตน์ โตเมศน์ ผู้จัดการผู้จัดการแผนกการตลาด และ คุณอรุณรัตน์ บุญเฉย ผู้จัดการแผนกบุคคล จาก บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ——————————————- การบรรยาย หัวข้อ “ระเบียบ/ระบบงานสารบรรณ และการใช้อุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น” โดย Read more

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง QS3302 อาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร —————————————— การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายด้านสหกิจศึกษาของคณะและข้อควรปฏิบัติของนิสิตระหว่างฝึกสหกิจศึกษา” โดย ผศ. ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา —————————————— การบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินผล แบบฟอร์ม และรูปแบบรายงาน” โดย คุณกำพล กิ้กสันเทีย หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ —————————————— Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

9 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ตอน 9 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม   บรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม” โดยคุณพรพิมล วรดิลก ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา   เสวนาหัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   วันพฤหัวบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร    

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับวิทยากรจาก Newcastle University

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม, หัวหน้าภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ร่วมต้อนรับ Professor Robin Humphery, Dr.Adam Potts และ Ms.Rosalind Beaumont จาก Newcastle University ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรข้ามชาติแบบ Double Degree ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University หลักสูตร MA/PhD Read more

ขอเชิญท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรข้ามชาติแบบ Double Degree ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University

ขอเชิญท่านที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรข้ามชาติแบบ Double Degree ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Newcastle University หลักสูตร MA/PhD (Sustainability Studies) + PG Certificate in Social Research Medthods (Blended Learning) วิทยากรโดย Professor Robin Humphery Dr.Adam Potts Ms.Rosalind Beaumont รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. Read more

โครงการผู้บริหารพบประชาคมสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารพบประชาคมสังคมศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์