Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

“ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ต่อความสัมพันธ์สเปนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคอาณานิคม”

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังบรรยายโครงการบรรยายพิเศษระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความรู้ทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ต่อความสัมพันธ์สเปนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคอาณานิคม” โดย อาจารย์วสิน ทับวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-311 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (ทุนเมธีวิจัย สกว.) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (ทุนเมธีวิจัย สกว.) ประจำปี 2562 โครงการวิจัย เรื่อง “การเมืองวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในพิธีกรรมของกลุ่มและเครือข่ายแม่มดในสังคมไทในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม” (Cultural Politics in the Language Used in the Rites of Me Một ‘s Groups and Networks in Tai Societies in North-Central of Vietnam) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ของธุรกิจชุมชนในเส้นทางเมืองมรดกโลกสุโขทัยและพื้นที่เชื่อมโยง (กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ———————————————————————— ขอให้นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกคน ประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2561 โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 14 เมษายน 2562

การประชุม AUN-QA Chief Quality Officers’(CQOs’) ณ University of the Philippines, Manila

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม AUN-QA International Conference 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และในวันพุธที่  6 มีนาคม 2562 ได้เข้า ร่วมประชุม AUN-QA Chief Quality Officers’(CQOs’) ณ University of the Philippines, Manila  เป็นการประชุมร่วมกันของเครือข่าย AUN-QA ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากประเทศไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย AUN-QA เข้าร่วมการประชุมกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษาในอาเซียนพัฒนาไปอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องไปสู่การขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตร

การประชุม AUN-QA International Conference 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ณ Dusit Thani Manila Hotel, Makati, the Philippines

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม AUN-QA International Conference 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ณ Dusit Thani Manila Hotel, Makati, the Philippines การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยเจ้าภาพร่วมระหว่าง De La Salle University (DLSU) และเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance, AUN-QA) ปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “TO BE or NOT TO BE: Outcomes-Based Education and AUN-QA Quality Culture […]

Locating Peace through harmonizing Religion, Gender, and Age: The Cases of Thailand’s Deep South and Indonesia’s Aceh

การสร้างสันติภาพผ่านการสมานฉันท์ ด้วยความหลากหลายทางด้านศาสนา เพศ และอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอะเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย Locating Peace through harmonizing Religion, Gender, and Age: The Cases of Thailand’s Deep South and Indonesia’s Aceh วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ห้อง 311 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก • การเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • บทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดย […]

โครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 2 ตอน “หนังสือเนื้อหอม”

ปุกาศ!!! ขอเรียนเชิญติ่งเกาหลี ติ่งกรัมชี่ และหนอนหนังสือ เข้าร่วมโครงการเปิดตัวหนังสือ ครั้งที่ 1 ตอน “เรียนกรัมชี่ รู้เกาหลี: การแบ่งแยก การครอบงำ การต่อต้าน และการปลดปล่อย และ โครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 2 ตอน “หนังสือเนื้อหอม” ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ เวลา 09.00–10.00 น.” การอภิปรายหนังสือเรื่อง “อันโตนิโอ กรัมชี่ การจัดการวางความคิดทางการเมือง:ปรัชญาปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปลดปล่อยมนุษย์” เวลา 10.00–11.00 น. โครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 2 ตอน “หนังสือเนื้อหอม” […]

เปิดตัวหนังสือ ครั้งที่ 1 ตอน “เรียนกรัมชี่ รู้เกาหลี: การแบ่งแยก การครอบงำ การต่อต้าน และการปลดปล่อย

ปุกาศ!!! ขอเรียนเชิญติ่งเกาหลี ติ่งกรัมชี่ และหนอนหนังสือ เข้าร่วมโครงการเปิดตัวหนังสือ ครั้งที่ 1 ตอน “เรียนกรัมชี่ รู้เกาหลี: การแบ่งแยก การครอบงำ การต่อต้าน และการปลดปล่อย และ โครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 2 ตอน “หนังสือเนื้อหอม” ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ เวลา 09.00–10.00 น.” การอภิปรายหนังสือเรื่อง “อันโตนิโอ กรัมชี่ การจัดการวางความคิดทางการเมือง:ปรัชญาปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปลดปล่อยมนุษย์” เวลา 10.00–11.00 น. โครงการกาแฟ เสวนา คนบ้า หนังสือ ครั้งที่ 2 ตอน “หนังสือเนื้อหอม” […]