International Cooperation on Environmental Preservation and Resource Management

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ International Cooperation on Environmental Preservation and Resource Management โดยมี Assistant Professor Kazumi Abe พร้อมนักศึกษาจาก Faculty of International Resource Sciences, Akita University เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนกับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Read more

Q & A on the Article “Historical Facts Concerning the Interrogation of Khruba Srivichai in Bangkok in 1920”

Q & A on the Article “Historical Facts Concerning the Interrogation of Khruba Srivichai in Bangkok in 1920” วิทยากรโดย Emeritus Professor Eiji Murashima (Waseda University) วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 – 14:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ในโอกาสได้รับรางวัล ที่ปรึกษาชมรมอาสาสมัครสร้างสุข ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจากชมรมอาสาสมัครสร้างสุข องค์กรสาธารณะประโยชน์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ที่ปรึกษาชมรมอาสาสมัครสร้างสุข ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จากชมรมอาสาสมัครสร้างสุข องค์กรสาธารณะประโยชน์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambers ในโอกาสได้รับการจัดอันดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022: World Scientist and University Rankings 2022

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambers อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจัดอันดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2022: World Scientist and University Rankings 2022 อันดับมหาวิทยาลัย 11   l    อันดับประเทศไทย 614    l     อันดับเอเชีย 61405     l      อันดับโลก 360159 Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21 พร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

กิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากพรรคก้าวไกล ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงจะคัดกรองข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายของพรรคก้าวไกลต่อไป นำโดย คุณหมออ๋อง ปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล และคุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย พรรคก้าวไกล ให้เกียรติเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ประเภท บุคคลต้นแบบ ด้านความกตัญญู ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีอุตรดิตถ์ “บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ประเภท บุคคลต้นแบบ ด้านความกตัญญู ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันมีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการคุ้มครองและป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้งเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบรางวัลให้กับนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พร้อมนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างเครือข่าย โดยนายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การประกอบสร้าง ความทับซ้อน ซับซ้อน และเลื่อนไหล ของอาณาบริเวณ : กรณีศึกษา ชุมกะเทยในไทยและเยอรมนี” อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร, Prof.Dr. Volker Grabowsky, ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ พร้อมร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค Read more

โครงการ “สังคมเสวนา ซีรีย์#1: การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โลกาเทศาภิวัตน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decentralization Glocalization, and Sustainability)

เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 8​ กันยายน​ 2565 เวลา​ 13.00 น.ที่ผ่านมา​ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​นเรศวร​ จัดโครงการ “สังคมเสวนา ซีรีย์#1: การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โลกาเทศาภิวัตน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decentralization Glocalization, and Sustainability) โดยในช่วงแรก​ เป็นการปาฐกถา​ ในหัวข้อ “การปกครองโดยการมีการเลือกตั้งจากประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร​ โดย​ ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ และในช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาวิชาการในหัวข้อ​ “กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โลกาเทศาภิวัตน์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Decentralization Glocalization, and Sustainability)” Read more