ขยายเวลารับสมัคร “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

ด่วน!!! ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับสมัครศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล ————————————————————- “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) . จำนวนรับสมัคร กำแพงเพชร 8 ตาก 15 นครสวรรค์ 10 พิจิตร 11 พิษณุโลก 1 เพชรบูรณ์ 13 สุโขทัย 10 อุทัยธานี 14 อุตรดิตถ์ 11 . ค่าตอบแทน 3 Read more

ตรวจสอบรายชื่อ/สิทธิ์การเข้าชั้นเรียน

[[[[[ สำหรับนิสิตชั้นปี 2-4 ]]]]] —————————————————— แจ้งนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 2 – 4 แต่ละภาควิชา สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ/สิทธิ์การเข้าชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ ภาควิชาจิตวิทยา ชั้นปี 2      ชั้นปี 3     ชั้นปี 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปี 2      ชั้นปี 3 ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ชั้นปี 2   Read more

แจ้งนิสิตชั้นปี 1 กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการเข้าชั้นเรียน

[[[[[ สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ]]]]] ————————————————– แจ้งนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1 ทุกภาควิชา ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการเข้าชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ภาควิชาสังคมวิทยาฯ นิสิตที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนในชั้นเรียนตามแบบสำรวจ “ความต้องการเข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน” สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในชั้นเรียนได้ตามตารางเรียนที่ปรากฏในระบบ REG ได้ ตั้งแต่ 22 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นิสิตต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตนตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่นิสิตไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่ต้องการเข้าเรียน Read more

:: Meet And Share ::

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Meet and Share ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารของทีมบริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งให้เกียรตินำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ Read more

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2”

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” ————————————————————- ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนรับสมัคร จำนวน 135 อัตรา ค่าตอบแทน 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2563) เดือนละ 9,000 บาท พื้นที่จ้างงาน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ (รับจังหวัดละไม่เกิน Read more

มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: PPE ให้กับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนรุ่น ฆนฆัฏฏ์ โรงเรียน เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)​ ให้กับทางโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาวะการระบาดของโรคโควิด 19

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Meet And Share

ขอเชิญบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่าน ร่วมโครงการ “Meet And Share” ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องปราบไตรจักร 2-310 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประกาศณะสังคมศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

“รอบสุดท้ายแล้วจ้า!!!” ————————–———— รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เปิดรับสมัครวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 จำนวน 30 คน เท่านั้น!!! รายละเอียดการรับสมัคร สมัครได้ที่