:: เตรียมความพร้อมนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ ::

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยในช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดเสาหิน รวมถึงทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจกับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส้รางพื้นฐานในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โดยหัวข้อที่บรรยายประกอบไปด้วย
1.ข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยศิลาจารึกหลักที่ 1 โดย อาจารย์ดารุณี สมศรี
2.การเขียนและการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โดย ดร.ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
3.ทิศทางของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่ออนาคต โดย ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ซึ่งวิทยากรในการบรรยายทั้ง 3 ท่าน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงยังมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ซึ่งจัดขึนเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ และยังเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอนอีกทางหนึ่งด้วย โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการเรียนแบบในห้องเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด