:: NUPL #40 ::

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 40 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา (Parliamentary Budge Office: PBO): กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบงบประมาณไทย”วิทยากรโดย ดร.เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ (นักวิเคราะห์งบประมาณชำนญการพิศษ) สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงบประมาณ ที่ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ ประเทศชาติ โดยจัดสรรออกมาในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ และ กิจการที่จำเป็นทั้งมวล รวมทั้งจะต้องดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างประหยัดที่สุดไม่ให้มีการรั่วไหลหรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารกองบริการสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด