ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร