ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร