ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร