ประเมินผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ!!!
ขอให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกคน
(ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
เข้าประเมินผู้สอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.nu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2563