การยื่นเสนอขอทุนโครงการวิจัย Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการยื่นเสนอขอทุน โครงการวิจัย Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งจากการเข้าพบในครั้งนี้ ท่านอธิการบดีเห็นชอบในหลักการการยื่นขอเสนอทุนวิจัยฯ ดังกล่าว
โดยคณาจารย์ที่สนใจ สามารถยื่นขอเสนอโครงการวิจัยได้ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ 055-961924