โครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำและติดตามวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและรูปเล่มรายงานได้ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม มีทักษะในการนำเสนอ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการองค์ความรู้ด้านการวิจัย นำไปสู่การประยุกต์ความรู้ทางด้านการวิจัยที่ใช้งานได้จริง สามารถบูรณาการความรู้ด้านการวิจัยกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและการนำเสนองานวิจัยได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดและการเขียนงาน สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอและจัดทำรายงานการวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ การจัดทำรายงานและการนำเสนอ และสามารถนำข้อมูล สถิติ ตัวเลขมาใช้กับงานวิจัยได้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.ที่ผ่านมา ณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด