นำเสนอผลการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานนำเสนอผลการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม ของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชารายวิชา 830220 การวางแผน และการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม และ 830213 พัฒนาการของการพัฒนา จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหาต่างๆ ของแต่ละชุมชนที่นิสิตรับผิดชอบ และนำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นโครงการต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนยังเป็นการฝึกทักษะในการจัดทำโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมให้กับนิสิตได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล, ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และอาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด