“รางวัลชนะเลิศ THE BEST” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ THE BEST” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2563
จัดโดย สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 7 โดยหน่วยสถาบันการเงินชุมชน

รายชื่อสมาชิกทีม
• นายยุทธนา สมบุญยอด
• นางสาวสุนิสา สังข์ศิริ
• นางสาวณิชากร ศรีวงศ์
• นายสุเมธ โพธิ์อยู่
• นายณัฐวุฒิ หุ่นธานี
• นายวีรวัชร์ ทองสุข
• นายพศวัตร กาบนันทา
• นางสาวสิริวิมล ทับชู
• นางสาวขวัญนภา ขำน้อย
• นางสาวภครมัย ภักดีโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
• ดร.ดาริน คงสัจวิวัฒน์
• ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ