“รางวัลชมเชย” การประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
นายวันจักร รัตนชื่น
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับ “รางวัลชมเชย” การประกวดแต่งคำขวัญ
หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร