ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เรียนเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไป
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร