แจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราว+เบอร์ติดต่อช่วง WFH

ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแจ้งขยายวันปิดที่ทำการชั่วคราวออกไปจนถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 12/2564)