ขอแสดงความยินดีกับ คณะสังคมศาสตร์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คณะสังคมศาสตร์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย และบุคคล
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รางวัลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยสูงสุด
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อันดับที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยสูงสุด
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อันดับที่ 2 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
อันดับที่ 3 รศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์

รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงค่า h-Index ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus สูงที่สุด
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อันดับที่ 3 ผศ.ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ