:: การเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx ::

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสถานประชาคมอาเซียน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการและหัวหน้างาน เข้าร่วมอบรมเชิงในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ การเขียนการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 310 อาคารเอการทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร