ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambersในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

ขอแสดงความยินดีกับ
Dr.Paul Wesley Chambers
อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย
ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก

จากฐานข้อมูล
AD Scientific Index 2021:
World Scientist and University Rankings 2021

AD Scientific Index – Scientist Rankings เป็นการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ
โดยแบ่งเป็นการจัดอันดับในระดับสถาบัน ระดับประเทศ ระดับทวีป และระดับโลก
ซึ่งวิธีการในการคำนวณการจัดอันดับนี้ เป็นการนำค่าต่าง ๆ มาคำนวณ ดังนี้

1.ค่า h Index หรือค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างถึงกับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง
2. ค่า i10 Index หรือค่าดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของผู้เขียน
ซึ่งให้ความสำคัญกับจำนวนการอ้างอิงบทความวิชาการโดยตรง พัฒนาโดย Google Scholar
3. ค่า Citation จำนวนการอ้างอิงบทความ

หมายเหตุ: เฉพาะนักวิจัยที่มีสถานะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูล ณ ปัจจุบัน