แนะนำหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทะกรรม “รัฐชาติ”

เชิญชวนอ่านหนังสือใหม่
ประวัติศาสตร์เมืองแพร่
รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทกรรม “รัฐชาติ”

โดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่
• สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
• ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร