เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนรับ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000.-
ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน

คุณสมบัติ
• บัณฑิตจบใหม่ ระดับปริญญาตรีทุกสาขา สำเร็จการศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี
• ยังไม่มีงานทำ หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
• มีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เฝ้าระวัง/ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
ร่วมกับ กพร. พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอื่นๆ)
พัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงาน
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• ใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)
• วุฒิการศึกษา

สมัครทางออนไลน์ได้ที่
https://bit.ly/2VO8Ojz

หมดเขตรับสมัคร 22 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร.055-961924 (ในวันและเวลาราชการ)