แบบสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2564

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทุกระดับ ร่วมตอบ
แบบสำรวจเพื่อเตรียมพร้อมการเรียนการสอนในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2564
สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรLink สำหรับตอบแบบสำรวจ
https://forms.gle/LPLkrzTZBLEXbMN66

สามารถทำแบบสำรวจตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

หมายเหตุ : ใช้ Nu Mail ในการกรอกข้อมูลเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ โทร. 055-961921