รางวัล “ยอดเยี่ยม” การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาความวิตกกังวลในนิสิต กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม”
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง “การศึกษาความวิตกกังวลในนิสิต
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ 2564
ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทยในห้วงเวลาที่พลิกพัน
Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
หัวหน้าวิชาจิตวิทยา และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

รายชื่อศิษย์เก่า
• นางสาวณัฐณิชา พินิจ
• นางสาวจุฬามณี โนใจ
• นางสาวสุทัศน์ วงค์กองแก้ว,
• นายปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย
• นางสาวกมลชนก แสงสาท
• นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์กัน
• นางสาวพัสตราภรณ์ กาศสนุก
• นายศุภชัย อ้นหนู