ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี