ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือกับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education (PRME) ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin School of Management) กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ UN PRME กับ Prof.Mette Morsing, the Head of United Nations Principles for Responsible Management Education ในโอกาสที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ จากองค์การสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Principles for Responsible Management Education [PRME]) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การสหประชาชาติกับสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมโลก โดยจัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (Sasin School of Management) กรุงเทพมหานคร