ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปี 2565