ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการเสวนาเปิดตัวหนังสือ “L’Ordre du Discours”

ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการเสวนา “เปิดตัวหนังสือ”

ชื่อหนังสือ “L’Ordre du Discours”

Michel Foucault
ระเบียบของวาทกรรม

วิทยากรโดย
ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์
และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live
ที่แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร