โครงการเสวนาเปิดตัวหนังสือ เรื่อง “L’ Ordre du Discours” ระเบียบของวาทกรรม ของ Michel Foucault

ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนาเปิดตัวหนังสือ เรื่อง “L’ Ordre  du  Discours” ระเบียบของวาทกรรม ของ Michel Foucault ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ที่แฟนเพจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร